www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Doradca metodyczny

Podstawy prawne pracy doradcy metodycznego

 • Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek,  w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego).
 • Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 • Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.


Zadania doradcy metodycznego
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
   

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.
   

Kierownik Pracowni Wspomagania Szkoł i Doradztwa

Gabriela Wojciechowska
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
telefon: 618 584 722, 508 381 822