www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Zadania

Rola doradcy metodycznego
 • Nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego (Rozp. MEN z dnia 29 września 2016 r. t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego).
 • Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest kandydat na doradcę (Rozp. MEN j.w.).
 • Doradca jest osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc. Koszty związane z pracą doradcy (delegacje, powielanie materiałów, wynagrodzenie) ponosi organ prowadzący szkołę lub placówkę, przekazując środki do szkoły, w której doradca jest zatrudniony (Rozporządzenie MENiS z dn. 29.03.2002 Dz.U. z 2002 Nr 46, poz. 430 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2015 poz. 1973). W obrębie działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest wiele rejonów, w których dotychczas nie powołano doradców metodycznych. Nauczycielom z tych rejonów, na ich indywidualne zapotrzebowanie, Ośrodek służy pomocą.
 
Zadania doradcy metodycznego
 1. Prowadzenie bezpośrednich form pomocy przedmiotowo-metodycznej między innymi poprzez:
 • planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych,
 • podejmowanie działań innowacyjnych,
 • wspomaganie nauczycieli w ocenie i doborze programów, podręczników i wydawnictw funkcjonujących na rynku wydawniczym,
 • wskazywanie nauczycielowi metod i narzędzi służących do weryfikacji materiałów metodycznych,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów bezpośrednio przy warsztacie pracy, np. poprzez udział w zajęciach nauczyciela, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć.
 1. Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
 2. Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli w rejonie.
 3. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów metodycznych.
 4. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.
 5. Prowadzenie dokumentacji (dokumentowanie własnych działań, informacje o potrzebach nauczycieli w rejonie).
 6. Aktywne uczestniczenie w zadaniach Ośrodka podejmowanych na rzecz nauczycieli i szkół.
 7. Podejmowanie zadań wspomagających szkoły, w szczególności szkołę bazową.
 
Kierownik Pracowni Wspomagania Szkoł i Doradztwa
Gabriela Wojciechowska
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
telefon: 618 584 722, 508 381 822