www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Doradca metodyczny

Podstawy prawne pracy doradcy metodycznego

 • Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek,  w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego).
 • Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 • Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.


Zadania doradcy metodycznego
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
   

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.
   

Kierownik Pracowni Wspomagania Szkoł i Doradztwa

Gabriela Wojciechowska
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
telefon: 618 584 722, 508 381 822