www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Źródła finansowania projektów

Organizacje grantodawcze

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

wspiera kontakty polskiej i litewskiej młodzieży, dla budowania przyjaznej współpracy

Fundacja Nowoczesna Polska

sprzęt multimedialny (komputery, nowoczesne oprogramowanie), szkolenia informatyczne

Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Trzeciego Tysiąclecia

realizacja programu stypendialnego wspierającego rozwój najuboższych dzieci

Fundacja Edukacja dla Demokracji

dotacje na projekty dotyczące budowy społeczeństwa obywatelskiego, wizyty studyjne; realizowane programy: Przemiany w Regionie-RITA, Polsko-Kanadyjska Współpraca, Edukacja Rozwojowa i in.

Fundacja im. Stefana Batorego

dotacje na projekty realizowane w ramach programów fundacji, m. in. Wschód-Wschód, Dla Tolerancji, Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki

wykłady i odczyty, studia, konkursy i kursy w zakresie działalności wydawniczej, filmowej, audiowizualnej

Fundacja Dobroczynności ATLAS

wsparcie rzeczowe i finansowe dla dzieci pokrzywdzonych przez los; konwoje humanitarne dla Polaków na Wschodzie

Fundacja Wspólna Droga

dotacje z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, rehabilitacji

Fundacja Kultury

organizowanie konkursów literackich, kulturalnych

Fundacja Magis

działalność grantodawcza w zakresie edukacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Fundacja dla Polski

szkolenie, obsługa programów grantowych, wsparcie dla osób prywatnych, firm oraz organizacji społecznych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

wsparcie dla inicjatyw służących rozwojowi nauki w Polsce w ramach programów: Start, Współpraca krajowa, Powroty, Novum, Innowator i in.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość

przyznawania stypendiów naukowych i socjalnych, organizowanie konkursów i inicjatyw zmierzających do zreformowania edukacji ekonomicznej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

dotacje na projekty, szkolenia, seminaria, konferencje

Fundacja Wspomagania Wsi

organizowanie konkursów grantowych związanych z rozwojem wsi

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

udzielanie pomocy finansowej, technicznej, szkoleniowej i informacyjnej w realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

dofinansowanie inicjatyw oświatowych oraz naukowo-badawczych, a także stypendiów i nagród dla młodzieży planujacej karierę w obszarze aktywności gospodarczej i własnej przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej; realizacja programów, m. in. Wolontariusz na bank

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

dofinansowanie projektów z zakresu współpracy polsko-niemieckiej: krzewienie języków po obu stronach granicy, wspieranie kontaktów gospodarczych, działania na rzecz ochrony środowiska

Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE

dotacje na realizacje konkretnych działań mieszczących się w zakresie programów prowadzonych przez Fundację, m. in. Aktywna Wiosna, Program Stypendialny

Stowarzyszenie Parafiada

organizowanie konkursów, szkoleń, wsparcie w ramach realizacji programów Stowarzyszenia:Moja mała ojczyzna, Patriotyzm z pokolenia na pokolenie, Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne i in.

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek

edukacja w zakresie organizacji turystyki i krajoznawstwa, wymiany zagraniczne, szkolenia, warsztaty

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

dotacje na realizacje projektów w ramach programów organizowanych przez Towarzystwo, m. in.: Dla Tolerancji, Szuflada i telewizor

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

prowadzenie działań w zakresie 6 obszarów programowych: rozwój społeczności lokalnych, aktywnośc młodzieży, aktywność osób straszych, społeczne zaangażowanie biznesu, przedsiębiorczość społeczna, filantropia indywidualna

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

dotacje na realizację projektów organizowanych przez fundację, dotyczących głownie współpracy polsko-ukraińskiej

Narodowy Bank Polski

organizacja programów edukacyjnych

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki społecznej

Fundacja Konrada Adenauera

wspiera konkretne przedsięwzięcia, m. in. konferencje, seminaria, szkolenia lub publikacje. Nie dysponuje środkami na niesprecyzowaną działalność, infrastrukturę czy cele charytatywne

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

dofinansowanie projektów wpisujących się w obszary priorytetowe wyznaczone przez Mechanizmy Finansowe

Fundacja Grupy TP

prowadzi ogólnopolskie programy, których celem jest wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnej edukacji (pomoc dzieciom niepełnosprawnym - ochrona zdrowia; budowa społeczeństwa informacyjnego)

Ambasada Japonii w Warszawie

wpiera polskie instytucje naukowe i kulturalne w postaci Grantu Kulturalnego, organizuje podróże studyjne do Japonii